Klon pospolity

(łc. Acer platanoides)
Nazwa rodzajowa: Klon (łc. Acer)
Klon pospolity